لیست قیمت تعرفه های اینترنت نامحدود

512Kbps
۳۵۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا هشت نفر
سه ماه : ۹۶۰۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
سالانه : ۳۶۵۰۰۰۰ ریال
1Mbps
۶۰۱،۷۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا هشت نفر
سه ماه : ۱۷۱۴۸۴۵ ریال
شش ماه : ۳۳۵۷۴۸۶ ریال
سالانه : ۶۴۹۸۳۶۰ ریال
2Mbps
۱،۰۴۱،۷۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا هشت نفر
سه ماه : ۲۹۶۸۸۴۵ ریال
شش ماه : ۵۸۱۲۶۸۶ ریال
سالانه : ۱۱۲۵۰۳۶۰ ریال
4Mbps
۱،۵۴۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا هشت نفر
سه ماه : ۴۳۸۹۰۰۰ ریال
شش ماه : ۸۵۹۳۲۰۰ ریال
 
512Kbps
۵۸۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا چهار نفر
سه ماه : ۱،۶۳۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۳،۲۵۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۶،۲۰۰،۰۰۰ ریال
1Mbps
۱،۰۲۱،۹۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا چهار نفر
سه ماه : ۲،۹۱۲،۴۱۵ ریال
شش ماه : ۵،۷۰۲،۲۰۲ ریال
سالانه : ۱۱،۰۳۶،۵۲۰ ریال
2Mbps
۱،۷۶۹،۹۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا چهار نفر
سه ماه : ۵،۰۴۴،۲۱۵ ریال
شش ماه : ۹،۸۷۶،۰۴۲ ریال
 
4Mbps
۲،۶۱۶،۹۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا چهار نفر
سه ماه : ۷،۴۵۸،۱۶۵ ریال
شش ماه : ۱۴،۶۰۲،۳۰۲ ریال
 
512Kbps
۷۸۰،۰۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا دو نفر
سه ماه : ۲،۲۲۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۴،۴۰۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۸،۴۵۰،۰۰۰ ریال
1Mbps
۱،۳۹۳،۷۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا دو نفر
سه ماه : ۳،۹۷۲،۰۴۵ ریال
شش ماه : ۷،۷۷۶،۸۴۶ ریال
سالانه : ۱۵،۰۵۱،۹۶۰ ریال
2Mbps
۲،۴۱۳،۴۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا دو نفر
سه ماه : ۶،۸۷۸،۱۹۰ ریال
شش ماه : ۱۳،۴۶۶،۷۷۲ ریال
 
4Mbps
۳،۵۶۷،۳۰۰ ریال ماهانه
ضریب اشتراک : تا دو نفر
سه ماه : ۱۰،۱۶۶،۸۰۵ ریال
شش ماه : ۱۹،۹۰۵،۵۳۴ ریال
 

عبارت خودرا وارد کنید

ورود کاربران اینترنت ورود کاربران هاستینگ ورود کاربران پیامک جشنواره ها