لیست قیمت تعرفه های اینترنت حجمی

512Kbps
۱۵۰،۰۰۰ ریالماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۴۳۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۸۵۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال
512Kbps
۲۵۰،۰۰۰ ریالماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۷۱۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۴۰۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۲،۷۰۰،۰۰۰ ریال
512Kbps
۳۱۰،۰۰۰ ریالماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۸۷۰،۰۰۰ ریال
شش ماه : ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال
سالانه : ۳،۳۵۰،۰۰۰ ریال
1Mbps
۱۸۵،۹۰۰ ریالماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۵۲۹،۸۱۵ ریال
شش ماه : ۱،۰۳۷،۳۲۲ ریال
سالانه : ۲،۰۰۷،۷۲۰ ریال
1Mbps
۲۸۴،۹۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۸۱۱،۹۶۵ ریال
شش ماه : ۸۱۱،۹۶۵ ریال
سالانه : ۳،۰۷۶،۹۲۰ ریال
1Mbps
۳۴۳،۲۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۴ برابر
سه ماه : ۹۷۸،۱۲۰ ریال
شش ماه : ۱،۹۱۵،۰۵۶ ریال
سالانه : ۳،۷۰۶،۵۶۰ ریال
2Mbps
۲۳۴،۳۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۳ برابر
سه ماه : ۶۶۷،۷۵۵ ریال
شش ماه : ۱،۳۰۷،۳۹۴ ریال
سالانه : ۱،۱۱۶،۰۶۰ ریال
2Mbps
۳۳۳،۳۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۳ برابر
سه ماه : ۹۴۹،۹۰۵ ریال
شش ماه : ۱،۸۵۹،۸۱۴ ریال
سالانه : ۲،۱۸۵،۱۲۸ ریال
2Mbps
۳۹۱،۶۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۳ برابر
سه ماه : ۱،۱۱۶،۰۶۰ ریال
شش ماه : ۳،۵۹۹،۶۴۰ ریال
سالانه : ۴،۲۲۹،۲۸۰ ریال
4Mbps
۳۲۴،۵۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۹۲۴،۸۲۵ ریال
شش ماه : ۱،۸۱۰،۷۱۰ ریال
سالانه : ۳،۵۰۴،۶۰۰ ریال
4Mbps
۴۴۵،۵۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۱،۲۶۹،۶۷۵ ریال
شش ماه : ۲،۴۸۵،۸۹۰ ریال
سالانه : ۴،۸۱۱،۴۰۰ ریال
4Mbps
۵۱۴،۸۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۱،۴۶۷،۱۸۰ ریال
شش ماه : ۲،۸۷۲،۵۸۴ ریال
سالانه : ۵،۵۵۹،۸۴۰ ریال
8Mbps
۳۸۳،۹۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۱ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۱،۰۹۴،۱۱۵ ریال
شش ماه : ۲،۱۴۲،۱۶۲ ریال
سالانه : ۴،۱۴۶،۱۲۰ ریال
8Mbps
۵۰۴،۹۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۳ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۱،۴۳۸،۹۶۵ ریال
شش ماه : ۲،۸۱۷،۳۴۲ ریال
سالانه : ۵،۴۵۲،۹۲۰ ریال
8Mbps
۵۷۴،۲۰۰ ریال ماهانه
ترافیک : ۵ گیگابایت
افزایش سرعت : تا ۲ برابر
سه ماه : ۱،۶۳۶،۴۷۰ ریال
شش ماه : ۳،۲۰۴،۰۳۶ ریال
سالانه : ۶،۲۰۱،۳۶۰ ریال

عبارت خودرا وارد کنید

ورود کاربران اینترنت ورود کاربران هاستینگ ورود کاربران پیامک جشنواره ها